Kentsel Dönüşüm Hizmetleri

                   Kentsel Dönüşüm Hizmetleri

Sektörde ki tıkanan süreci, deneyimli, profesyonel kadrosuyla ve çözüm ortakları ile Hukuki çözümleri,Mimari çözümleri, Gayrimenkul değerlemesi, ve Proje yönetimi süreçleri ile Binaları yeniden projelendirilerek en optimum şekilde çözüme ulaştırmak için hizmetler sunmaktayız.


Kentsel Dönüşüm Nedir?
Kentsel sorunlar ve ihtiyaçlar göz önüne alınarak bir bölgenin ekonomik, toplumsal ve mekansal özelliklerinin incelenmesi sonucunda uygulanabilir bir yol haritasının oluşturulmasıdır. Kentsel dönüşüm insan odaklı Uygulamalar, ekonomik, sosyal ve toplumsal temeller üzerine inşa edilmelidir.

Kentsel Dönüşüm Uygulama Süreci
Ülkemizde, kentsel dönüşüm çalışmaları yerel yönetimlerin yer seçimi yaparak, belediye meclis kararı alınması sonucu başlamaktadır.
Yerel yönetimler alınan meclis kararı ile birlikte Toplu Konut İdaresi Kentsel Yenileme Daire Başkanlığı‟na müracaat etmesi sonucu ön protokol imzalanır.
İmzalanan ön protokol de yerel yönetimler 6 aylık süre zarfında harita işlemleri, hak sahipliği tespiti, zemin etüd çalışmaları, taslak imar planlama çalışması ve fizibilite çalışmasını tamamlamak zorundadır.Hazırlanan çalışmalar,  Toplu Konut İdaresi tarafından incelenerek yatırıma uygun bulunması halinde protokol imzalanarak çalışmalar sürdürülmektedir.

Kentsel Dönüşüm Yer Seçimi
Kentsel dönüşüm uygulamalarında yer seçiminde dikkat edilmesi gereken kriterler aşağıda verilmiştir.
•  Yaşam güvenliği açısından riskli bir bölge olması,
•  Zemin durumu,
•  Mülkiyet sahiplerinin isteği,
•  Altyapı ve ulaşım eksikliği,
•  İmar ve mülkiyet problemleri,
•  Fiziki ve sosyal donatı alanı yetersizliği,
•  Arsa bedelleri,
•  Nitelikli konut alanı ihtiyacı

Kentsel Dönüşüm İle İlgili Mevzuat Düzenlemeleri
Kentsel dönüşüm alanına ilişkin genel düzenleme Belediye Kanunu‟nun 73. maddesinde düzenlenmiştir. 644 Sayılı KHK‟de kentsel dönüşüm uygulamaları hakkında usul ve esasların belirlenmesine ilişkin yetki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‟na verilmiştir.
Bakanlık tarafından hazırlanan “ Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanun tasarısı ” nda ise afet riski altındaki alanlar ile sağlıklı ve güvenli yaşama imkanı sunmayan yapıların iyileştirmesi, tasfiyesi ve yenilemesine dair usul ve esaslar belirlenmiştir.

Uygulamada Karşılaşılan Problemler
•  Kurumsal yapının oluşturulamamasından kaynaklanan sorunlar,
•  Yerel yönetimlerden kaynaklanan sorunlar,
•  Konu hakkında yeterli bilgi birikimine sahip personelin bulunmaması,
•  Mevzuat eksikliğinden kaynaklanan sorunlar,
•  Yer seçiminin sağlıklı bir şekilde seçilmemiş olması,
•  Projelerin bilgilendirme çalışmalarında karşılaşılan problemler,
•  Danışman firmaların uygulama yaklaşımlarındaki farklılıklar,
•  Finansman sorunu,
•  Diğer faktörler,

Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Uygulama Süreci
•  Taşınmaz ile ilgili imar durumunun sorgulanması
•  İmar durumuna uygun taşınmaz ile ilgili tecrübeli mimarları tarafından avan proje/taslak proje hazırlanarak sunumlar yapılması
•  Kat maliklerinin bu projeler üzerinden görüşlerinin alınması
•  Genel kabul gören taslak/avan proje üzerinden hukuki şartnamenin ve teknik şartnamenin gayrimenkul avukatları desteği ile hazırlanması
•  Taslak / Avan proje ve hukuki / teknik şartnamenin hazırlanması sonrasında inşaat firmaları ile yapılacak olan ön şartnamenin hazırlanarak  inşaat firmalarının tekliflerinin alınması
•  İnşaat firmaları tarafından alınan tekliflerin mimari ve hukuki anlamda değerlendirilmesi ve analizlerin yapılması
•  Yapılan görüşmeler sonucunda kabul edilen teklif üzerinden ilgili inşaat firması ile sözleşmelerin imzalanması sürecine refakat edilmesi
•  Tapu müdürlüğü nezdinde sürecin malikler veya maliklerce belirlenen teknik heyetle beraber yürütülmesi
•  6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Yasası kapsamında risk analizinin alınması (Müteahhit firma ile anlaşıldığı takdirde bu firma tarafından yapılacaktır.)
•  6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Yasası kapsamında riskli yapı tespitine itirazlar varsa sürecin takibi, itiraz sonrası muafiyet belgelerinin takibi, riskli yapı tespitinin kesinleşmesi sonrasında yıkım süreçlerinin takibi
•  6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Yasası kapsamında riskli yapı ile ilgili SPK lisanslı kuruluş değerleme raporu sürecinin yönetimi.
•  6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Yasası kapsamında resmi-gayri resmi toplantıların yapılması, riskli yapı toplantısının noter marifeti ile yapılması sürecinin organize edilmesi
•  6306 sayılı yasa kapsamında karara katılmayan/katılamayan maliklere 15 günlük sürede karara katılması ihtarının yapılması
•  6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Yasası kapsamında karara katılmayan maliklerle ilgili açık arttırma sürecinin yönetimi
•  6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Yasası kapsamında tüm iş ve işlemlerin apartman adına yürütülmesi
•  Müteahhit firma ile imzalanan sözleşme kapsamında inşaat yapılıp teslim edilinceye kadar periyodik olarak binanın teknik olarak denetimi ve denetimin rapor olarak maliklere veya malik teknik heyetine yazılı bildirimi şeklinde olacaktır.

İŞ AKIŞ  SÜRECİ

1) Vatandaşların Risk Tespiti Yaptırması
Vatandaşlar yapılarını, Bakanlığa, Belediyelere, il özel idarelerine, Büyükşehirlerde Büyükşehir Belediyelerine, Büyükşehir ilçe Belediyelerine veya Bakanlıkça lisanslandırılacak, kurum ve kuruluşlara tespit ettirebilirler. Bu aşamada herhangi bir çoğunluk aranmaz. Maliklerden birinin veya kanuni temsilcisinin müracaatı ile bu tespit yapılabilir. Müracaat için Tapu belgesinin ve kimlik belgesinin fotokopisi gereklidir. Riskli yapılar, 6/3/2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre tespit edilir.
2) Riskli Tespit Edilen Yapılar
Yapılan tespitler neticesinde Riskli olduğu tespit edilen yapılar, tespiti yapanlar tarafından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildirilir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri raporları inceler, raporlarda eksik veyahut yanlış hususların bulunması halinde raporlar ilgilisine iade edilir, diğer raporlar ise ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir.

3) Maliklere Tebligat Gönderimi
İlgili tapu müdürlüğünce, tapu kütüğüne işlenen belirtmeler, riskli yapı tespitine karşı tebligat tarihinden itibaren on beş gün içinde riskli yapının bulunduğu yerdeki Müdürlüğe dilekçe ile itiraz edilebileceği  aksi takdirde tebligat tarihinden itibaren İdarece, altmış günden az olmamak üzere belirlenen süre içinde yapının yıktırılması gerektiği de belirtilmek suretiyle, aynî  ve şahsî hak sahiplerine tebliğ edilir ve yapılan bu tebligat Müdürlüğe bildirilir.
4) Riskli Yapı Tespitine İtiraz
Itirazlari inceleyecek olan teknik heyet, üniversitelerden bildirilen dört üye ile en az ikisi inşaat mühendisi olmak üzere, Bakanlik teşkilâtinda görev yapan üç üyenin istiraki ile teşkil edilir. Riskli yapı tespitinin, itiraz üzerine değişmesi halinde, durum aynı şekilde ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir.

5) Riskli Yapıların Yıktırılması
Riskli yapı olarak tapu kütüğüne kaydedilen taşınmazların maliklerine, altmış günden az olmamak üzere süre verilerek riskli yapıların yıktırılması istenilir.
6) Yıkım Süreci ve Kontrolü
Riskli yapıların altmış günlük süre içinde maliklerince yıktırılıp yıktırılmadığı, Müdürlükçe mahallinde kontrol edilir ve riskli yapı, malik tarafından yıktırılmamış ise, yapının idarî makamlarca yıktırılacağı belirtilerek ve otuz günden az olmak üzere ek süre verilerek tebligatta bulunulur. Bu süre sonunda da riskli yapıların maliklerince yıktırılmaması halinde, riskli yapıların insandan ve eşyadan tahliyesi ve yıktırma işlemleri, yıktırma masrafı öncelikle dönüşüm projeleri özel hesabından karşılanmak üzere, mahallî idarelerin de iştiraki ile mülki amirler tarafından yapılır veya yaptırılır.

7) Bakanlıkça Yıkım Kararı
Riskli yapının yine de yıktırılmadığı tespit durumlarda Bakanlıkça yazılı olarak İdareye bildirilir. Buna rağmen yıktırılmadığı tespit edilen yapılar, Bakanlıkça yıkılır veya yıktırılır. Bakanlık veya İdare tarafından yapılan yıktırmanın masrafları, ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir. Tapu müdürlüğü yıkılan binanın paydaşlarının müteselsil sorumlu olmalarını sağlamak üzere tapu kaydındaki arsa payları üzerine masraf tutarında müşterek ipotek belirtmesinde bulunarak Bakanlığa veya İdareye ve binanın aynî ve şahsî hak sahiplerine bilgi verir.
8) Yıkım Sonrası Uygulama
Yöneticinin veya denetçinin veya kat maliklerinin üçte birinin istemi üzerine, noter vasıtası ile yapılacak tebligat ile kat malikleri kurulu toplantıya çağrılır. Bu toplantıda yürütülecek uygulamalar konusunda bütün maliklerce oybirliği ile anlaşma sağlanamaması halinde, öncelikle riskli yapının değeri, Sermaye Piyasası Kuruluna kayıtlı olarak faaliyet gösteren lisanslı değerleme kuruluşlarına tespit ettirilir ve bu değer gözetilerek oybirliği ile anlaşmaya çalışılır,  anlaşma sağlanamaması durumunda, yapılacak uygulamaya sahip oldukları hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilir. Bu karar tutanağa bağlanır ve toplantıda bulunan bütün kat maliklerince imzalanır. En az üçte iki çoğunluk ile alınan karar, karara katılmayanlara ve kat malikleri kurulu toplantısına iştirak etmeyenlere noter vasıtasıyla tebliğ edilir ve bu tebliğde, on beş gün içinde bu kararın kabul edilmemesi  halinde bağımsız bölümlerine ilişkin arsa paylarının, Bakanlıkça tespit edilecek rayiç değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılacağı, bu suretle paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde, bu payların,rayiç bedeli Bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına resen tescil edileceği bildirilir.
9) Nitelikli Çoğunluğun Sağlanması
En az üçte iki çoğunluk ile alınacak kararlar ve anlaşma şartları Müdürlüğe bildirilir. Anlaşmaya katılmayan maliklerin bağımsız bölümlerine ilişkin arsa payları; Bakanlıkça tespit ettirilen arsa payı değeri üzerinden anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılır. Bu suretle paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde, bu paylar, Bakanlığın talebi üzerine, tespit edilen rayiç bedeli de Bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına resen tescil edilir ve yapılan anlaşma çerçevesinde değerlendirilmek üzere Bakanlığa tahsis edilmiş sayılır.
10) Satış ve Tahsis İşlemleri
Satış ve tahsis işlemleri sonlanınca uygulamaya geçilir.
ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KİRA YARDIMI UYGULAMALARI KILAVUZU
(Riskli Olarak Tespit Edilmiş Yapılar)

1. Amaç
Bu kılavuzun amacı 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un 5. Maddesi ve Uygulama Yönetmeliği’nin 16. Maddesi  hükümleri uyarınca riskli olarak tespit edilen yapılardaki hak sahiplerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından yapılacak olan kira yardımları ile ilgili olarak başvurunun alınmasını, incelenmesini ve ödeme yapılıncaya kadar olan süreci tanımlamaktır.

2. Tanımlar
Bakanlık :  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı,
Müdürlük :  Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nü,
Genel Müdürlük :  Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nü,
Hak sahibi :  6306 sayılı Kanun kapsamında kira yardımı ödemesi yapılan malik, kiracı ve sınırlı ayni hak sahibi gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.

3. Başvuru Süreci
Konutu  veya  İşyeri  riskli olarak tespit edilen hak sahipleri, kira yardımı için bulundukları ildeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuru yapacaklardır. İl Müdürlüğü, hak sahipleri tarafından yapılan kira yardımı başvurularını aşağıda belirtilen hususlara göre değerlendirecek, uygun gördüklerini onaylayarak ödeme evrağına bağlayacaktır.

3.1 Riskli Olarak Tespit Edilen Konutta İkamet Eden Maliklerden
a)  Başvuru dilekçesi, (Islak imzalı olmalıdır.)
b)  Nüfus cüzdanı fotokopisi,
c)  Riskli Yapı Tespit Raporu (Yetkilerce Onaylı),
d)  Tapu belgesi ve taşınmaza ait güncel tapu kaydı,
Bağımsız bölümü belli olmayan arsa paylı tapularda ayrıca riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres ve ada/parsel bilgileri ile uyumlu olacak şekilde bağımsız bölümü gösterir emlak vergi beyannamesi istenecektir.
e)  Riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres ile uyumlu olacak şekilde malik adına kayıtlı (elektrik, su, doğalgaz, telefon hizmetleri ile ilgili) son üç aya ait fatura,
f)  Yıkılan Yapılar Formu (Islak imzalı ve mühürlü),
Binanın yıkıldığını teyit eden Belediye/İlgili Kurumca verilmiş ıslak imzalı ve mühürlü yazı istenecektir.
g)  Malikin riskli olarak tespit edilen yapıda ikamet ettiğine ve riskli olarak tespit edilen yapıyı tahliye ettiğine dair eski ve yeni adresini gösteren İl/İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden alınacak, imzalı ve mühürlü Adres Bilgileri Raporu,
h)  Hak sahibine/vekiline ait vadesiz, TL, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ ye ait hesap cüzdanı fotokopisi alınacaktır.

3.2 Riskli Olarak Tespit Edilen İşyerinde İkamet Eden Maliklerden;
a)  Başvuru dilekçesi, (Konut maliki için istenen başvuru dilekçesi alınacaktır ve dilekçe ıslak imzalı olmalıdır.)
b)  Nüfus cüzdanı fotokopisi, (Firmayı temsile yetkili kişilerin)
c)  Riskli Yapı Tespit Raporu (Yetkilerce Onaylı),
d)  İmza sirküleri, (Firmayı temsile yetkili kişilerin)
e)  Tapu Belgesi ve Taşınmaza Ait Güncel Tapu Kaydı,
Bağımsız bölümü belli olmayan arsa paylı tapularda ayrıca riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres ve ada/parsel bilgileri ile uyumlu olacak şekilde bağımsız bölümü gösterir emlak vergi beyannamesi istenecektir.
f)  Malikin riskli yapı onay tarihinden önce riskli yapıda işyeri bulunduğuna dair riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres bilgileri ile uyumlu ve bağımsız bölümü gösteren firma veya firma sahibi üzerine kayıtlı son üç aya ait elektrik, su, doğalgaz, veya telefon faturası ve riskli yapı onay tarihinden önce riskli yapıda işyeri bulunduğuna dair riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres bilgileri ile uyumlu son üç aya ait bağlı olduğu oda  sicil kaydı,
g)  Yıkılan Yapılar Formu (Islak imzalı ve mühürlü),
Binanın yıkıldığını teyit eden Belediye/İlgili Kurumca verilmiş ıslak imzalı ve mühürlü yazı istenecektir.
h)  Riskli yapının onay tarihinden sonra tahliye edildiğine dair yeni adresini gösteren vergi dairesinden alınmış yazı veya bağlı olduğu ilgili meslek odasından alınacak      sicil kaydı,
ı)  İşyerinin kapatılmışsa kapatıldığına dair ilgili vergi dairesi veya meslek odasından alınacak yazı,
i)  Gerçek/Tüzel kişiye ait vadesiz, TL, T.C. Ziraat Bankası AŞ’ye ait hesap cüzdanı fotokopisi alınacaktır.
Başvurunun firma yetkilileri tarafından yapıldığı durumlarda, gerçek kişinin TC Kimlik Numarası ve Hesap Numarasının uyumlu olmasına dikkat edilmelidir. Aynı şekilde başvuru tüzel kişilik adına yapılmış ise Ticaret Ünvanı, Vergi Kimlik Numarası ile Hesap Numarası uyumlu olmalıdır.

NOT: Tüm belgelerin aslı veya fotokopisi alınacaktır. (Fotokopi alınmışsa “aslı görülmüştür” kaşesi vurulacak, işlemi yapan kişinin adı-soyadı yazılacak ve imzalanacaktır.)

3.3 Riskli Olarak Tespit Edilen Konutta İkamet Eden Kiracılardan
a)  Başvuru dilekçesi, (Islak imzalı olmalıdır.)
b)  Nüfus cüzdanı fotokopisi,
c)  Riskli Yapı Tespit Raporu (Yetkilerce Onaylı),
d)  Riskli yapıda ikamet ettiğine dair riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres bilgileri ile uyumlu olacak
şekilde riskli yapı onay tarihinden önceki son üç aya ait elektrik, su, doğalgaz veya telefon faturası,
e)  Kiracının riskli olarak tespit edilen yapıda ikamet ettiğine ve riskli olarak tespit edilen yapıyı tahliye ettiğine dair eski ve yeni adresini gösteren İl/İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden alınacak, imzalı ve mühürlü Adres Bilgileri Raporu,
f)  Yıkılan Yapılar Formu, (Islak imzalı ve mühürlü)
Binanın yıkıldığını teyit eden Belediye/İlgili Kurumca verilmiş ıslak imzalı ve mühürlü yazı istenecektir
g)  Kiracı/vekiline ait vadesiz, TL, T.C. Ziraat Bankası A.Ş ye ait hesap cüzdanı fotokopisi alınacaktır.

Not: Tüm belgelerin aslı veya fotokopisi alınmalıdır. Fotokopi alınmışsa “aslı görülmüştür” kaşesi vurulmalı, işlemi yapan kişinin adı-soyadı yazılmalı ve imzalanmalıdır.

3.4 Riskli Olarak Tespit Edilen Konutta İkamet Eden Sınırlı Ayni Hak Sahiplerinden
a)  Başvuru dilekçesi, (Konut maliki için istenen başvuru dilekçesi alınacaktır ve dilekçe ıslak imzalı olmalıdır.)
b)  Nüfus cüzdanı fotokopisi,
c)  Riskli Yapı Tespit Raporu (Yetkilerce Onaylı),
d)  İntifa hakkını gösteren Tapu Belgesi ve Taşınmaza Ait Güncel Tapu Kaydı,
Bağımsız bölümü belli olmayan arsa paylı tapularda ayrıca riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres ve
ada/parsel bilgileri ile uyumlu olacak şekilde bağımsız bölümü gösterir emlak vergi beyannamesi istenecektir.
e)  Yıkılan Yapılar Formu (Islak imzalı ve mühürlü),
Binanın yıkıldığını teyit eden Belediye/İlgili Kurumca verilmiş onaylı yazı istenecektir.
f)  Riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres ile uyumlu olacak şekilde sınırlı ayni hak sahibi adına kayıtlı riskli yapı onay tarihinden önceki son üç aya ait elektrik, su, doğalgaz veya telefon faturası,
g)  Sınırlı ayni hak sahibinin riskli olarak tespit edilen yapıda ikamet ettiğine ve riskli olarak tespit edilen yapıyı tahliye ettiğine dair eski ve yeni adresini gösteren İl/İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden alınacak, imzalı ve mühürlü Adres Bilgileri Raporu,
h)  Sınırlı Ayni Hak Sahibine/vekiline ait vadesiz, TL, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye ait hesap cüzdanı fotokopisi alınacaktır.

NOT: Tüm belgelerin aslı veya fotokopisi alınmalıdır. Fotokopi alınmışsa “aslı görülmüştür” kaşesi vurulmalı, işlemi yapan kişinin adı-soyadı yazılmalı ve imzalanmalıdır.

3.5 Riskli Olarak Tespit Edilen Yapıda İşyeri Bulunan Sınırlı Ayni Hak Sahiplerinden
a)  Başvuru dilekçesi, (İşyeri maliki için istenen başvuru dilekçesi alınacaktır ve dilekçe ıslak imzalı olmalıdır.)
b)  Nüfus cüzdanı fotokopisi, (Firmayı temsile yetkili kişilerin)
c)  Riskli Yapı Tespit Raporu (Yetkilerce Onaylı),
d)  İmza sirküleri, (Firmayı temsile yetkili kişilerin)
e)  İntifa hakkını gösteren Tapu Belgesi ve Taşınmaza Ait Güncel Tapu Kaydı,
Bağımsız bölümü belli olmayan arsa paylı tapularda ayrıca riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres ve ada/parsel bilgileri ile uyumlu olacak şekilde bağımsız bölümü gösterir emlak vergi beyannamesi istenecektir.
f)  Sınırlı ayni hak sahibinin riskli yapı onay tarihinden önce riskli yapıda işyeri bulunduğuna dair riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres bilgileri ile uyumlu ve bağımsız bölümü gösteren firma veya firma sahibi üzerine kayıtlı son üç aya ait elektrik, su, doğalgaz veya telefon faturası ve riskli yapı onay tarihinden önce riskli yapıda
işyeri bulunduğuna dair riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres bilgileri ile uyumlu son üç aya ait olduğu oda sicil kaydı,
g)  Yıkılan Yapılar Formu (Islak imzalı ve mühürlü),
Binanın yıkıldığını teyit eden Belediye/İlgili Kurumca verilmiş ıslak imzalı ve mühürlü yazı istenecektir.
h)  Riskli yapının onay tarihinden sonra tahliye edildiğine dair yeni adresini gösteren vergi dairesinden alınmış yazı veya bağlı olduğu ilgili meslek odasından alınacak sicil kaydı,
ı)  İşyerinin kapatılmışsa kapatıldığına dair ilgili vergi dairesi veya meslek odasından alınacak yazı,
i)  Gerçek/Tüzel kişiye ait vadesiz, TL, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye ait hesap cüzdanı fotokopisi alınacaktır. Başvurunun firma yetkilileri tarafından yapıldığı durumlarda, gerçek kişinin TC Kimlik Numarası ve Hesap numarasının uyumlu olmasına dikkat edilmelidir. Aynı şekilde başvuru tüzel kişilik adına yapılmış ise Ticaret Ünvanı, Vergi Kimlik Numarası ile Hesap Numarası uyumlu olmalıdır.

Tüm belgelerin aslı veya fotokopisi alınacaktır. (Fotokopi alınmışsa “aslı görülmüştür” kaşesi vurulacak, işlemi yapan kişinin adı-soyadı yazılacak ve imzalanacaktır.)

3.6 Riskli Olarak Tespit Edilen Yapıda İşyeri Bulunan Kiracılardan
a)  Başvuru dilekçesi, (Islak imzalı olmalıdır.)
b)  Nüfus cüzdanı fotokopisi, (Firmayı temsile yetkili kişilerin)
c)  Riskli Yapı Tespit Raporu (Yetkililerce Onaylı),
d)  İmza sirküleri, (Firmayı temsile yetkili kişilerin)
e)  Kiracının riskli yapı onay tarihinden önce riskli yapıda işyeri bulunduğuna dair riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres bilgileri ile uyumlu ve bağımsız bölümü gösteren firma üzerine veya firma sahibi üzerine kayıtlı son üç aya ait elektrik, su, doğalgaz veya telefon faturası ve riskli yapı onay tarihinden önce riskli yapıda işyeri bulunduğuna dair riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres bilgileri ile uyumlu son üç aya ait bağlı olduğu oda sicil kaydı,
f)  Riskli yapının onay tarihinden sonra tahliye edildiğine dair yeni adresini gösteren vergi dairesinden alınmış yazı veya bağlı olduğu ilgili meslek odasından alınacak sicil kaydı,
g)  Gerçek/Tüzel kişiye ait vadesiz, TL, T.C. Ziraat Bankası AŞ’ye ait hesap cüzdanı fotokopisi alınacaktır. Başvurunun firma yetkilileri tarafından yapıldığı durumlarda, gerçek kişinin TC Kimlik Numarası ve IBAN Numara sının uyumlu olmasına dikkat edilmelidir. Aynı şekilde başvuru tüzel kişilik adına yapılmış ise Vergi Kimlik Numarası ile IBAN Numarası uyumlu olmalıdır.

NOT: Tüm belgelerin aslı veya fotokopisi alınmalıdır. Fotokopi alınmışsa “aslı görülmüştür” kaşesi vurulmalı, işlemi yapan kişinin adı-soyadı yazılmalı ve imzalanmalıdır.

3.7 Riskli Olarak Tespit Edilen Lojmanda İkamet Eden Kiracılardan
a)  Başvuru dilekçesi, (Kiracılar için istenen başvuru dilekçesi alınacaktır ve dilekçe ıslak imzalı olmalıdır.)
b)  Nüfus cüzdanı fotokopisi,
c)  Riskli Yapı Tespit Raporu (Yetkililerce Onaylı),
d)  Riskli yapı olarak tespit edilen kamu lojmanlarında ikamet ettiğine dair riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres bilgileri ile uyumlu son üç aya ait elektrik, su, doğalgaz veya telefon faturası,
e)  Riskli yapı olarak tespit edilen kamu lojmanlarında ikamet ettiğine dair riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres bilgileri ile uyumlu ilgili kurumdan aldığı lojman tahsis ve tahliye yazısı,
f)  Lojmanda ikamet eden kişiye/vekiline ait vadesiz, TL, T.C. Ziraat Bankası AŞ’ye ait hesap cüzdanı fotokopisi alınacaktır.

NOT: Tüm belgelerin aslı veya fotokopisi alınmalıdır. Fotokopi alınmışsa “aslı görülmüştür” kaşesi  vurulmalı, işlemi yapan kişinin adı-soyadı yazılmalı ve imzalanmalıdır.

4 KİRA YARDIMI ÖDEMELERİ HAKKINDA GENEL HUSUSLAR
Hak sahiplerine ilişkin olarak alınan evrakların Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından incelenmesi sonucunda başvurusu uygun görülenlerin;
4.1  Kira yardımı ödemeleri her yıl alınacak Bakan Olur’una göre yapılacaktır.
4.2  Konut/işyeri maliklerine Bakan Olur’una göre belirlenen tutarda ve 18 ay boyunca kira yardımı yapılacaktır.
4.3  Konut/işyeri kiracılarına iki aylık kira yardımı (bulunduğu ilin aylık kira yardımı tutarı baz alınarak) tek seferde (defaten) verilecektir.
4.4  Konut/işyerinde sınırlı ayni hak sahibi olarak ikamet edenlere beş aylık kira yardımı (bulunduğu ilin aylık kira yardımı tutarı baz alınarak) tek seferde (defaten) verilecektir.

5 KİRA YARDIMI BAŞVURULARINDA DİKKAT EDİLECEK DİĞER HUSULAR
5.1  6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı maliklerine her yıl alınacak Bakan Olur’una göre sadece ikamet ettikleri bir bağımsız bölüm için 18 ay kira yardımı yapılacaktır.
5.2  Kira yardımı ödemelerinde riskli yapıda ikamet şartı aranmakta olup, malik, kiracı ve sınırlı ayni hak sahiplerinden sadece bu şartı sağlayanlara ödeme yapılacaktır.
5.3  Dönüşüm Projeleri Özel Hesabından aynı kişiye hem kira yardımı hem de faiz desteği ödemesi yapılmayacaktır. Dolayısıyla hak sahibinin kira yardımına başvurması durumunda faiz destekli krediye başvuramayacağı hususuna dikkat edilmelidir. Başvuru dilekçesinde yer alan hususlar ayrıca hak sahibine anlatılacaktır.
5.4  Bağımsız bölüm numarası (konut/işyeri - iç kapı numarası) önemli olup; A, B, C vb gibi blok numaraları mevcut ise bu belirtilmeli ve sisteme ayrıntılı olarak girilmelidir.
5.5  Kat mülkiyeti ve kat irtifakı bulunan tapularda bağımsız bölüm numarası bulunmasına rağmen arsa paylı tapularda bağımsız bölüm bulunmamaktadır. Bu nedenle bağımsız bölüm tespitinde belediyelerden alınacak emlak vergi beyannamesi ve faturalar üzerinde bağımsız bölüm numaralarının gösterilmiş olması gerekmektedir. Belediyelerden alınan emlak beyanlarının onaylı, ilgili bağımsız bölümün ve bağımsız bölüm hissesinin açık bir şekilde yazılmış olması gerekmektedir. Bağımsız bölümün fatura emlak vergi beyannamesiyle tespit edilemediği köy tüzel kişiliklerine sahip yerleşim yerlerinde İl Müdürlüğünün riskli yapıyı yerinde incelemesi sonucunda ekli tutanak düzenlenecek ve buna göre işlem yapılacaktır. Bağımsız bölüm hiçbir şekilde tespit edilemiyorsa kira yardımı başvurusu kabul edilmeyecektir.
5.6  Binanın riskli olduğu kesinleştikten sonra bağımsız bölümün satıldığı durumlarda, yeni malik kira yardımına başvuramaz.
5.7  Vekâletname ile yapılan başvurularda vekâletin 6306 sayılı Kanun çerçevesinde düzenlenip düzenlenmediği kontrol edilmelidir. Başvuru yapmak için Vekaletnamede “6306 Sayılı Kanun kapsamında kira yardımı başvurusu yapmaya” hem başvuru hem de kira yardımı almak için ise “6306 Sayılı Kanun kapsamında kira yardımı başvurusu yapmaya ve kira bedellerini almaya” yetkilidir ibaresi yer almalıdır. Hak sahibinin vekâlet vermesi halinde vekâletin noterden onaylı aslının ve vekilin kimlik fotokopisinin alınması gerekmektedir.
5.8  Bağımsız bölümün hisseli olduğu başvurularda, her hak sahibi için ayrı ayrı başvuru dilekçe alınacaktır. Kira yardımı başvuru dilekçesinde adres, hak sahibinin adı ve soyadı, başvuru sahibine ait banka hesap numarası, iletişim bilgileri ve imza hususlarına dikkat edilecektir. Vekalet ile başvuru halinde vekilin adı soyadı ve imzasının eksiksiz olmasına dikkat edilecektir.
5.9  Hesap numarasının hak sahibine ait olup olmadığını kontrol amacıyla başvuru sahibinden vadesiz, TL hesap cüzdanı fotokopisi istenmelidir. Adı soyadı ve TC Kimlik numarası, banka hesap numarası ile örtüşmüyorsa kira yardımının havalesi gerçekleşmeyecektir.
5.10  T.C. Ziraat bankası A.Ş. ile protokol imzalanmış olup, kira yardımı ödemeleri sadece bu banka aracılığıyla yapılacaktır. Ziraat Bankası hesabı olmayan hak sahiplerine ödeme yapılamayacaktır.
5.11  Düzenlenen emlak vergisi beyanname türü bina için olmalı, ilgili bağımsız bölüm ve hissesi açıkça gösterilmelidir. Arsa emlak vergisi beyannamesi kesinlikle kabul edilmeyecektir.
5.12  Hak sahibinin vefatı halinde, kira yardımı ödemesi durdurulacaktır. Kalan kira yardımı taksitlerinin varislere ödenmesine devam edilebilmesi için Mirasçılık Belgesi istenmelidir. Varisler sisteme yeni hak sahipleri olarak girilecek ve aylık kira yardımı tutarları hisseleri oranında belirlenecektir.
5.13  Riskli Yapı Tespit Raporunda belirtilen bağımsız bölüm sayısı ile başvuru belgelerindeki bağımsız bölüm sayısı (konut/işyeri iç kapı numarası) karşılaştırılmalıdır. Riskli Yapı Tespit Raporunda belirtilen bağımsız bölüm sayısı ile ödeme yapılan bağımsız bölüm sayısı birbirine eşit olmalıdır. Aksi durumda; İl Müdürlüğünce Riskli Yapı Tespit Raporunu düzenleyen lisanslı kuruluşa durumu bildirilecek ve şüpheli durumun ortadan kaldırılmasından sonra başvuru tekrar değerlendirilecektir. (Örneğin; riskli yapı tespit raporunda 7 adet bağımsız bölüm olduğu yazılı iken başvurularda 8 numaralı daire var ise, başvuru kabul edilmeyecek rapordaki bilgiler ile başvuru esnasında sunulan belgelerin uyumlu olması sağlanacaktır.)